Zwraca na to uwagę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w przygotowanym dla gmin informatorze na temat zasad przyznawania świadczeń rodzinnych uchodźcom. Zgodnie bowiem z art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa) osoby, których pobyt został zalegalizowany w trybie jej art. 2 ust. 1, mogą ubiegać się m.in. o wsparcie z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615) bez konieczności posiadania karty pobytu z adnotacją o dostępie do rynku pracy. Prawo do tych świadczeń przysługuje im od miesiąca złożenia wniosku, choć nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy oraz jego dziecko zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez komendanta Straży Granicznej (SG), o którym jest mowa w art. 3 ust. 3 specustawy.
Jak wyjaśnia MRiPS, podstawową drogą do uzyskania takiego wpisu jest złożenie w urzędzie gminy lub miasta wniosku o nadanie numeru PESEL. Jego uzyskanie jest bowiem jednocześnie uznawane za spełnienie wymogu dotyczącego wpisania do rejestru SG. W związku z tym datę złożenia wniosku o PESEL i jego nadanie z symbolem UKR należy traktować jako datę wpisu do rejestru SG. Spełnienie tego warunku będzie potwierdzać przedstawienie przez uchodźcę zaświadczenia, jakie utrzymał wraz z numerem PESEL, natomiast docelowo gmina będzie weryfikować to samodzielnie drogą elektroniczną w rejestrze SG.