Obsługa wniosków o przyznanie pomocy finansowej za udzielenie schronienia uchodźcom będzie mogła odbywać się w jednostkach organizacyjnych samorządu innych niż urząd gminy.

Takie rozwiązanie ma znaleźć się w projekcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 605), który został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu. Jego przepisy przewidują, że osoby, które przyjęły pod swój dach uciekinierów zza wschodniej granicy, mogą otrzymać rekompensatę z tytułu ponoszonych w związku z tym kosztów. Świadczenie wynosi 40 zł dziennie za jedną osobę i może być wypłacone za okres maksymalnie 60 dni, choć w szczególnie uzasadnionych przypadkach jego otrzymywanie może być przedłużone za zgodą wojewody.
Zgodnie z obowiązującym brzmieniem rozporządzenia wniosek o pomoc finansową trzeba składać do urzędu gminy, który ma 30 dni na jego rozpatrzenie oraz wypłatę pieniędzy. Jednak samorządy wskazywały, że potrzebne są przepisy, które pozwolą powierzyć realizację postępowań dotyczących świadczenia za udzielenie schronienia innym urzędom. Tak stało się w przypadku wprowadzonego dla uchodźców jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł. W regulującym zasady jego przyznawania art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) wprost zapisano, że wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może upoważnić do prowadzenia spraw dotyczących świadczenia 300 zł kierownika ośrodka pomocy społecznej (OPS) i jego pracowników. Takiego zapisu zabrakło przy świadczeniu dla goszczących uchodźców.
Ten postulat zostanie spełniony dzięki nowelizacji rozporządzenia, przy czym – jak wynika z informacji umieszczonej w wykazie – obsługą świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia będzie mogła zajmować się inna jednostka organizacyjna gminy lub gminna osoba prawna. To oznacza, że poza OPS będą to mogły robić też inne urzędy.
Co ciekawe, niektóre samorządy nie czekając na zmianę przepisów (była ona zapowiadana przez Macieja Wąsika, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji), podjęły już decyzję o tym, że przyznawanie tego świadczenia będzie odbywać się poza urzędem gminy lub miasta. Tak jest np. we Wrocławiu, gdzie wnioski są przyjmowane w siedzibach Zarządu Zasobu Komunalnego oraz spółki Wrocławskie Mieszkania, a w Łodzi w punktach pracy socjalnej tamtejszego MOPS. ©℗
2400 zł tyle wynosi kwota świadczenia za zapewnianie schronienia obywatelowi Ukrainy przez dwa miesiące