Reklama

Ustawa jednocześnie obniża do 12 lat granicę wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i wydłuża ważność drugich paszportów do trzech lat.

Ustawa o dokumentach paszportowych dotyczy budowy nowego Rejestru Dokumentów Paszportowych realizowanej w ramach projektu "Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych" - połączenia najważniejszych rejestrów, w tym PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego czy Rejestru Danych Kontaktowych, dzięki czemu możliwa będzie prostsza i szybsza obsługa.

Dzięki rejestrowi dokumentów paszportowych możliwe będzie uruchomienie e-usług dla obywateli, w tym umożliwienie weryfikacji ważności paszportu, weryfikacji poprawności danych zgromadzonych w rejestrze paszportowym, zapewnienie bezpośredniego i bieżącego informowania obywateli o gotowości paszportu do odbioru, informowanie o zmianach statusu paszportu.

Możliwe stanie się również natychmiastowe zgłoszenie utraty paszportu, zwiększające bezpieczeństwo osoby, dla której został wydany utracony paszport. W wyniku budowy rejestru dokumentów paszportowych ulegną modyfikacji usługi tradycyjne, zlikwidowana zostanie papierowa wersja wniosku o dokument paszportowy. Wniosek będzie generowany w rejestrze dokumentów paszportowych przez urzędnika, a następnie podpisywany przez wnioskodawcę na urządzeniu służącym do pobierania podpisu.

Ponadto przy odbiorze dokumentu paszportowego w miejsce bezwzględnego wymogu potwierdzania tożsamości wyłącznie w oparciu o ważny dokument tożsamości zaproponowano również możliwość potwierdzenia tożsamości osoby na podstawie odcisku palca przez porównanie odcisku osoby odbierającej z odciskiem zapisanym w dokumencie paszportowym.

Ustawa określa katalog zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty za paszport, katalog uprawnionych do obniżonej opłaty, a określa maksymalne progi dopuszczalnych ulg.

Zakłada obniżenie do 12 lat granicy wieku, od której wydawane będą paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem. Osoby, które nie ukończyły 12 lat, otrzymają paszport z 5-letnim okresem ważności.

Inna ze zmian dotyczy przedłużenia terminu ważności tzw. drugiego paszportu z dwóch do trzech lat. Jednocześnie upraszcza procedury ubiegania się o drugi paszport. Po zmianach mają je wydawać wojewodowie i konsulowie, przejmując tym samym kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Katalog osób, które uprawnione będą do posiadania paszportu tymczasowego ma zostać rozszerzony o osoby małoletnie, które w związku z kontynuacją nauki, rozwojem indywidualnych umiejętności lub koniecznością zapewnienia im opieki potrzebują pilnie wyjechać za granicę.

Ustawa ma wejść w życie co do zasady 27 marca, z wyjątkiem przepisów które mają wejść w życie w innym terminie.

(ISBnews)