Planowanie przestrzenne, wsparcie dla rodzin w czasie pandemii, zasady naliczania opłat za śmieci oraz nadzór nad spółkami samorządowymi – m.in. tymi zagadnieniami zajmie się Najwyższa Izba Kontroli w tym roku. Z jej Planu pracy na 2022 r. wynika, że zamierza zrealizować 88 tematów.

NIK wskazuje, że tematy kontroli w 2022 r. ogniskują się wokół takich zagadnień, jak: sprawne państwo służące obywatelom, stabilność i przejrzystość finansów publicznych, poprawa bezpieczeństwa ekologicznego, zapewnienie wysokiej jakości życia.
Wśród tematów, którymi w tym roku zajmie się NIK, wiele dotyczy spraw, nad którymi czuwają samorządy. Zaplanowana została np. kontrola planowania i zagospodarowania przestrzennego na przykładzie wybranych miast. Izba chce ustalić, czy obowiązujący system zapewnia racjonalne gospodarowanie przestrzenią w gminie. Nie udziela jednak informacji, które konkretnie miasta zostaną wytypowane do kontroli.
NIK zamierza także ustalić, czy gminy prawidłowo sprzedawały komunalne lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty oraz czy skutecznie realizowały obowiązek żądania jej zwrotu w sytuacjach przewidzianych prawem.
Poszczególne delegatury zajmą się kontrolowaniem działalności samorządów w swoich regionach. Przykładowo placówka w Bydgoszczy sprawdzi, czy prawidłowo i zgodnie z zasadami finansów publicznych sprawowano nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w tym w zakresie wpływu ich zobowiązań na zadłużenie samorządów w województwie kujawsko-pomorskim. Placówka w Warszawie ustali, czy gminy z woj. mazowieckiego zgodnie z prawem naliczały i egzekwowały opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Delegatura w Gdańsku przyjrzy się wparciu dla rodzin będących w kryzysie w okresie pandemii COVID-19. Chce ustalić, czy pomoc kierowana przez jednostki samorządu terytorialnego rodzinom była prawidłowa.
Większość kontroli jest zaplanowana w pierwszym półroczu br. Jeżeli wszystko uda się zrealizować zgodnie z planem, ich wyniki zostaną opublikowane w tym roku.