Ministrowie toczą spór o kształt projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach przygotowanego przez resort spraw wewnętrznych i administracji. Wczoraj miała się nim zająć Rada Ministrów, ale ostatecznie na razie dokument nie został przez nią zatwierdzony.

Projekt został przesłany do konsultacji w połowie ubiegłego roku, ale do tej pory trwają prace nad nim. Nie udało się bowiem uzgodnić takiej jego wersji, którą poparłby rząd. Jest wiele punktów zapalnych, a ministrowie mają uwagi do poszczególnych propozycji w nim zawartych.
Z protokołu rozbieżności wynika, że Ministerstwo Edukacji i Nauki domaga się stworzenia odrębnej ścieżki egzaminowania cudzoziemców z języka polskiego jako obcego. Wskazuje, że obecny system jest niewydolny i nie nadąża z obsługiwaniem chętnych. Obcokrajowcy miesiącami czekają na zapisanie się na egzamin, którego zdanie jest niezbędne do ubiegania się o obywatelstwo lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Resort wyjaśnia, że konsekwencją ograniczonych możliwości systemu stworzonego do poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego (głównie dla celów akademickich) jest rosnąca liczba skarg na problemy z dostępnością do egzaminu.
– Dlatego zasadne jest stworzenie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oddzielnej, uproszczonej ścieżki poświadczania znajomości języka polskiego. Z tego względu w projekcie ustawy należy wyraźnie wskazać, że jedną z możliwych form poświadczenia polskiego będzie zaświadczenie wydawane w ramach systemu nadzorowanego przez MSWiA i jednostki podległe, np. przez szefa Urzędu ds. Cudzoziemców lub wojewodę – argumentuje MEiN.
Na to jednak nie ma zgody resortu spraw wewnętrznych. Nie wyklucza on jednak, że problemem tym zajmie się w przyszłości.
– Postulat stworzenia szczególnego nadzorowanego przez MSWiA i jednostki podległe systemu badania znajomości języka polskiego na potrzeby potwierdzania spełniania jednego z wymogów udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie jest możliwy do spełnienia. Opracowanie egzaminu z języka polskiego, który będzie obejmował m.in. znajomość języka polskiego na potrzeby migracyjne, stanie się przedmiotem dalszych prac. Natomiast stworzenie systemu egzaminowania na potrzeby migracyjne w tak krótkiej przestrzeni czasowej jest niemożliwe do zrealizowania – wskazuje MSWiA.
W takim wypadku Ministerstwo Edukacji i Nauki domaga się odstąpienia na czas nieoznaczony od wymogu potwierdzania znajomości języka polskiego jako obcego jako warunku udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Projektodawca stanowczo sprzeciwia się również temu postulatowi. – Wymóg znajomości języka polskiego należy uznać za istotny z punktu widzenia oczekiwań Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa przyjmującego cudzoziemców w zakresie ich integracji ze społeczeństwem polskim – twierdzi resort spraw wewnętrznych.
Zgadza się natomiast na to, aby również inne certyfikaty, a nie tylko urzędowe dokumenty, poświadczały znajomość polskiego. Uważa, że propozycja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ministra edukacji, aby odciążyć funkcjonujący system.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji po konsultacjach