Gmina podjęła uchwałę budżetową i równolegle wymaganą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Okazało się jednak, że źródła pokrycia deficytu są różne w obu tych dokumentach, np. w budżecie są kredyty, a w WPF pożyczki, albo w budżecie są wolne środki, a WPF nadwyżka budżetowa. Czy takie rozbieżności są dopuszczalne?
Skoro przedmiotowe zapytanie dotyczy uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, warto wstępnie wspomnieć, że są to podstawowe dokumenty w zakresie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Oba są równie ważne i w perspektywie nowego roku kalendarzowego powinny być uchwalone niemal równocześnie. Świadczy o tym art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), z którego wynika, że uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.