Radni pracują nad zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zebrane odpady komunalne będą odbierane przez punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. Radni nie zamierzają jednak uchylić obowiązującej uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Czy regulamin będzie mógł być zmieniony we wskazany sposób?

Obowiązkiem gminy jest organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Tak stanowi art. 6c ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.). Fakultatywnie rada gminy w drodze uchwały może postanowić o odbieraniu części lub całości śmieci także od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. W przypadku jej podjęcia organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli takich nieruchomości również staje się obowiązkiem gminy. Przy czym rada stosownie do zakresu przejętych obowiązków zobowiązana jest też ustalić stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tej grupy właścicieli nieruchomości.