Do 11 stycznia 2022 r. gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie mogą wnioskować o dotacje z programu „Senior+” - edycja 2022 r. W jego module pierwszym są dostępne dotacje na tworzenie nowych placówek (przebudowę, remont i wyposażenie obiektu) w wysokości do 400 tys. zł dla domu „Senior+” oraz 200 tys. zł dla klubu „Senior+”. W drugim module są pieniądze na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania już istniejących placówek, w kwocie nie wyższej niż 400 zł lub 200 zł miesięcznie na jedną osobę korzystającą z usług - odpowiednio - domu lub klubu.
Samorządy zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie mają wątpliwości dotyczące obowiązujących w programie zasad. Jedna z nich dotyczy tego, czy w module pierwszym możliwe jest sfinansowanie prac wykończeniowych w budynku, który został wybudowany przez gminę. MRiPS informuje, że nie jest to dopuszczalne. W takiej sytuacji można otrzymać dotacje jedynie na wyposażenie placówki „Senior+”. Inny samorząd zapytał o wykorzystanie pieniędzy na wykonanie podjazdu do budynku, w którym będzie miał siedzibę dom lub klub. Okazuje się, że jeśli przez pojęcie „podjazd” jest rozumiana droga dojazdowa do placówki, to taki koszt nie może być uznany za kwalifikowany (czyli taki, który jest finansowany z dotacji). Z pieniędzy programu można sfinansować jedynie podjazd będący rampą przy schodach. Samorządy nie są też pewne, czy koszty transportu seniorów do placówki podlegają dofinansowaniu. Resort tłumaczy, że dowiezienie uczestników zajęć jest pokrywane z ich własnych budżetów, chyba że koszty usług transportowych dotyczą planowanych wycieczek, np. do kina lub na basen, bo wtedy można na nie wydać pieniądze z dotacji.