Udzielanie dotacji we wskazanym trybie jest szeroko rozpowszechnioną metodą zlecenia realizacji zadań przez samorządy różnym organizacjom pozarządowym. Mogą one dotyczyć różnych rzeczy, np. pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej albo podejmowanej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
Przekazując te środki, gmina oczekuje, że zadanie, które jest tymi środkami współfinansowane, zostanie wykonane zgodnie z ofertą i umową o realizację zadania publicznego. W tym miejscu warto przypomnieć, że w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie postanowiono, iż podejmując się zadania publicznego, organizacje pozarządowe zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie z JST. Ustawodawca przewidział nawet wzór owej umowy – w załącznikach do rozporządzenia z 24 października 2018 r. przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.