Przypomnijmy, że tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy uchwalono pod koniec 2020 r. nowelizacją niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) oraz ustawą o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 223).
Teraz mają się zmienić limity finansowania. Te zostały ustalone do 2025 r. i począwszy od 2021 r. wynoszą po 1 mld zł rocznie. – Mając na względzie znaczący wzrost zainteresowania gmin wsparciem, w tym nowo powstałych Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) oraz rosnące koszty budowy, zaproponowano zmianę limitu wydatków na program BSK, tj. zwiększenie do 3 mld zł rocznie – wskazano w ocenie skutków regulacji przedstawionego projektu nowelizacji niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.
Z informacji resortu wynika, że kwota wsparcia wynikająca z wniosków złożonych przez beneficjentów programu w tym roku (według stanu na wrzesień) przekroczyła już 1,29 mld zł. Ministerstwo podaje także, że na koniec września tego roku zrealizowano 241 wniosków gmin o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) na utworzenie nowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. – Wsparcie zostało wypłacone lub wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i oczekują na wypłatę – czytamy.
Reklama
Ponadto resort proponuje, aby wsparcie na udział w przedsięwzięciu SIM, w ramach którego dokonywany jest remont lub przebudowa pustostanu (budynku mieszkalnego), było możliwe także wtedy, kiedy gmina nie ma 100 proc. udziałów lub akcji w SIM. Obecnie jest to wymóg i stanowi barierę, jeśli oprócz gminy niewielkie udziały w SIM posiadają inne podmioty, np. spółdzielnie mieszkaniowe współpracujące z JST.
Resort proponuje także rozwiązania na okoliczność, gdyby zadanie finansowane ze środków RFRM nie zostało zrealizowane. Pieniądze, które nie zostały wykorzystane zgodnie z umową zawartą pomiędzy SIM a gminą, wrócą do tego funduszu albo na rachunek Funduszu Dopłat (po likwidacji RFRM). Będą one mogły być wykorzystane przez gminę na realizację innego przedsięwzięcia w ramach programu BSK, tj. na budownictwo komunalne, interwencyjne, mieszkania na wynajem, infrastrukturę społeczną lub komunalną infrastrukturę techniczną.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do opiniowania