To konsekwencja wejścia w życie 23 września przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1648; dalej: u.c.p.g.). Umożliwia ona dopłacanie do systemu odpadowego ze środków własnych gminy w dwóch sytuacjach: gdy pieniądze z opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu lub gdy celem jest obniżenie opłat dla mieszkańców.
Wcześniej ustawa zakładała, że gmina może dotować system ze względów socjalnych, np. wspierając ubogich mieszkańców lub rodziny wielodzietne, a także zasilać system wpływami ze sprzedaży surowców wtórnych. Co do zasady gospodarka odpadami miała być jednak finansowana z opłat mieszkańców.