dr Jakub Szmit, Uniwersytet Gdański, ekspert z zakresu prawa pracy w administracji publicznej
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1282) zastępca wójta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania. Taka regulacja wywołuje wielorakie skutki, ale w tym miejscu uwaga skupi się na jej podstawowej konsekwencji, a mianowicie fakcie, że osoby te są pracownikami. Oznacza to, że ich status prawny regulują przepisy prawa pracy – w szczególności sama ustawa o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) oraz kodeks pracy (dalej: k.p.), a także inne akty (w tym np. tzw. rozporządzenie płacowe Rady Ministrów). Tym samym do zastępcy wójta w pełni znajduje zastosowanie zasada odpłatności pracy (art. 22 par. 1 k.p.), a także problematyka nabywania prawa do innych świadczeń związanych z pracą, które nie mają charakteru wynagrodzenia za pracę (np. diet z tytułu podróży służbowej czy też kilometrówki). W tej kategorii mieszczą się również nagrody, w tym pieniężne.
Nie mylić z premią regulaminową