Do gminnych kas trafi więcej pieniędzy od przedsiębiorców, którzy obecnie wykorzystują prawo do unikania opodatkowania za infrastrukturę kolejową. Taki skutek ma wywołać nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą wczoraj przyjęła Rada Ministrów.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości ma objąć grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub usługowej związanej z obsługą podróżnych. W części, w której działka będzie zajmowana na inną działalność gospodarczą niż związana z rynkiem kolejowym, nie będzie podlegała zwolnieniu.
– Projektowane rozwiązania wychodzą naprzeciw postulatom jednostek samorządu terytorialnego dotyczącym uszczelnienia systemu zwolnień od podatku od nieruchomości w sytuacji wykorzystywania gruntów kolejowych do prowadzenia działalności w obszarze niezwiązanym z kolejnictwem. Projektowane rozwiązania wyeliminują nadużycia interpretacji obowiązujących przepisów – argumentuje Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało projekt.
Eksperci obawiają się, że nowe przepisy będą rodziły wątpliwości interpretacyjne. – Zgodnie z projektem grunty, budynki, budowle przeznaczone do świadczenia usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych, podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, pojęcie usług związanych bezpośrednio z obsługą podróżnych nie jest zdefiniowane. Uważamy, że powyższa sytuacja może wywołać trudności interpretacyjne i spory pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi co do opodatkowania części wspólnych nieruchomości, służących zarówno do bezpośredniej obsługi podróżnych (np. kasy, poczekalnie), jak i do czynności o innym charakterze (np. z na działalność handlową) – wskazuje w opinii do projektu dr Jakub Majewski, prezes Fundacji Pro Kolej.
MI nie podziela tych zastrzeżeń. Uważa, że pomimo braku definicji usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych pojęcie to pojawia się w przepisach i dotychczas nie budziło wątpliwości. Projektowana regulacja pozwoli na obciążanie podatkiem części gruntów, budynków lub budowli wykorzystywanych do działalności komercyjnej, np. dzierżawionych, wynajmowanych przez podmioty prowadzące inne zadania niż przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej. Usługi bezpośrednio związane z obsługą podróżnych to korzystanie z zajętych pod drogi dojść do m.in. peronów, parkingów, wiat, kładek, dźwigów osobowych, toalet, poczekalni, kas biletowych i innych urządzeń. Katalog ten jest otwarty.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd