dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczejpracownik samorządowy
Podwyżce świadczeń przysługujących Prezydentowi RP i byłym prezydentom – w myśl przepisów tej noweli – towarzyszy wzrost maksymalnych kwot diet radnych w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także zmiany warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, a więc wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz członków zarządów powiatów i samorządowych województw. Wynika to m.in. z dodania w treści ustawy o pracownikach samorządowych przepisów określających zarówno maksymalną, jak i minimalną wysokość wynagrodzenia pochodzącego z wyborów najwyższego kierownictwa samorządowych urzędów. Dla porządku wskażmy, że po zmianie maksymalne wynagrodzenie tych osób nie będzie mogło przekroczyć w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej ustalonej dla kierowniczych stanowisk państwowych. Zważywszy że aktualnie maksymalny pułap wynagrodzenia w tej grupie to 7-krotność tej samej kwoty bazowej, podwyżka jest znacząca. Przy kwocie bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na 2021 rok na poziomie 1789,42 zł pełniący rolę organów wykonawczych w samorządzie będą mogli zarobić miesięcznie nawet 20 041,50 zł brutto. Z kolei wynagrodzenie minimalne na najwyższych stanowiskach w samorządzie nie będzie mogło być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk w przepisach rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku zdefiniowano jako sumę maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego, a w przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty oraz marszałka województwa także kwoty dodatku specjalnego. Co ciekawe, pomimo że ustawa wchodzi w życie od listopada, to zadziała ona wstecznie, gdyż ustalane w niej zasady ustalania wynagrodzeń i diet samorządowców będą miały zastosowanie do uposażeń należnych od 1 sierpnia 2021 r.