Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej reforma systemu pieczy zastępczej (czyli projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) kładzie nacisk na to, aby była ona bardziej rodzinna, a mniej instytucjonalna. Zaproponowane przez resort przepisy mają więc sprzyjać rozwojowi rodzin zastępczych przy jednoczesnym ograniczaniu roli placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jednak część tych rozwiązań jest krytycznie oceniana przez samorządy.
Ponowna weryfikacja