Są one odpowiedzią na trwające konsultacje projektu nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przepisy mają w założeniu sprzyjać rozwojowi rodzinnych form opieki nad dzieckiem i ograniczaniu tych instytucjonalnych oraz usprawnić proces adopcyjny. W projekcie nie znalazły się natomiast żadne regulacje dotyczące asystentów rodziny. Tymczasem oni również odgrywają istotną rolę w systemie pomocy rodzinom, bo wspierają te, którym grozi odebranie dziecka do pieczy zastępczej lub te, gdzie już do tego doszło – aby możliwa była reintegracja rodziny.
Co ważne, asystenci już od kilku lat zwracają się do resortu z propozycjami ustawowych zmian, które poprawiłyby warunki ich pracy. Dlatego pominięcie tej grupy zawodowej przy okazji zmiany przepisów wywołało duży niepokój w środowisku. Profesor Izabela Krasiejko z Uniwersytetu Humanistyczno-Pedagogicznego im. Jana Długosza w Częstochowie, prezes OSAR, przeprowadziła wśród asystentów badanie ankietowe, na podstawie którego powstał raport pokazujący obecny stan asystentury, jej największe bolączki oraz zawierający postulaty modyfikacji konkretnych przepisów.