Sytuację nakładania się funkcji pełnionych przez radnych i ich małżonków są uregulowane w podobny sposób we wszystkich trzech ustawach samorządowych. W przypadku powiatu określa to art. 25b ust. 3 i 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, dalej u.s.p.). Ustęp trzeci mówi, że radni i ich małżonkowie (a także małżonkowie członków zarządu powiatu, sekretarzy powiatu, skarbników powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi) nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie ich na te funkcje są z mocy prawa nieważne. Ustęp czwarty wspomnianego artykułu odnosi się z kolei do przypadku objęcia stanowiska w spółce przez wspomniane osoby przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo przed dniem wyboru członka zarządu powiatu czy zatrudnieniem na stanowisku sekretarza powiatu, powołaniem skarbnika powiatu itp. W takiej sytuacji są oni obowiązani zrzec się stanowiska lub funkcji w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 3 – czyli radny lub jego małżonek – traci je z mocy prawa po upływie tego terminu.
Wyrok TK i trudności interpretacyjne