Najważniejszym przepisem dotyczącym sekretarza jest art. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.). Już na samym jego początku ustawodawca określa obowiązek zatrudnienia w danej jednostce osoby na to stanowisko. Świadczy o tym sformułowanie zawarte w ust. 1 u.p.s.: „tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim” (pogląd, że jest to najważniejsza regulacja dotycząca stanowiska sekretarza potwierdza pismo z 21 maja 2015 r. wiceministra administracji i cyfryzacji, nr BM-WP.072.219.2015, stanowiące odpowiedź na interpelację poselską nr 32481).
Zakres możliwych zadań sekretarza został natomiast wskazany m.in. w art. 5 ust. 4 u.p.s. Zgodnie z nim osoba na tym stanowisku może wykonywać czynności z upoważnienia i w imieniu kierownika urzędu, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Pierwsze z zadań polega na takim zorganizowaniu struktury urzędu, aby optymalnie wykorzystywać potencjał ludzki i możliwości wykonywania zadań publicznych. Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje natomiast cały kompleks działań ukierunkowanych na maksymalizowanie możliwości i podnoszenie efektywności personelu będącego w dyspozycji pracodawcy.