Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 176). Obecnie jest tak, że wojewoda nadaje status CIS na pięć lat, przedłuża go na kolejne lata, prowadzi rejestr takich placówek oraz przyjmuje od nich sprawozdania za poprzedni rok. W praktyce oznacza to, że jedynie w momencie wydawania decyzji o przyznaniu i przedłużaniu statusu ma on możliwość analizy tego, jak funkcjonują CIS i wykonują swoje zadania związane z aktywizowaniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To ma się zmienić i wojewoda sprawdzi, jak odbywa się to w trakcie prowadzenia przez nie działalności. Zgodnie z dodawanym do ustawy art. 5b w ramach nadzoru wojewoda będzie mógł domagać się od jednostki tworzącej CIS (może być nim m.in. samorząd, organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna) przedstawienia stosownych informacji i dokumentów w terminie nie krótszym niż siedem dni. Gdyby zaś stwierdził jakieś uchybienia, to centrum będzie miało co najmniej 30 dni na ich naprawienie. Co ważne, jeśli po tym czasie nieprawidłowości nie będą usunięte, wojewoda będzie mógł wydać decyzję o utracie statusu centrum.
Projekt nowelizacji zawiera też zmiany związane z kierowaniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na zajęcia w CIS. Co do zasady mogą one tam trafić na swój własny wniosek lub odpowiedniej instytucji, a skierowanie wydaje dyrektor ośrodka pomocy społecznej (OPS). Po czym po zakończeniu miesięcznego okresu próbnego dyrektor OPS kwalifikuje je do dalszego uczestnictwa w zajęciach. Natomiast propozycja zawarta w projekcie zakłada, że będzie za to odpowiadał bezpośrednio kierownik CIS.