W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o planowanej zmianie w załączniku uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia w zakresie liczebności i składu komisji do spraw wsparcia programu. Uchwała w obecnym brzmieniu stanowi, że w skład komisji wchodzi trzech przedstawicieli premiera, po dwóch przedstawicieli ministrów: do spraw gospodarki, do spraw finansów publicznych, do spraw rozwoju regionalnego oraz dwóch przedstawicieli BGK. Po zmianach komisja ma liczyć do 12 osób, bez szczegółowego wskazania, przedstawiciele których ministerstw wchodzą w jej skład.
Zadaniem komisji jest ocena wniosków o dofinansowanie z programu oraz sporządzenie i przekazanie premierowi listy inwestycji rekomendowanych do objęcia wsparciem. O przyznaniu dofinansowania zdecyduje premier.