Zmienia się także termin, do którego jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą wnioskować o dostęp do aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku. Będzie to 8 sierpnia – zapowiada BGK. W aplikacji Polski Ład ma się także pojawić możliwość dodania komentarza do przekazanego do banku wniosku o dofinansowanie.
JST mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski. Tylko jeden z nich nie ma limitu kwoty (ani górnej, ani dolnej granicy wartości inwestycji). Drugi jest ograniczony kwotą do 30 mln zł, a trzeci – kwotą do 5 mln zł. Dofinansowanie będzie mogło być przyznane wyłącznie na inwestycje, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.
– Ważną kwestią dla samorządów jest konieczność zapewnienia wkładu własnego zapisana w regulaminie programu – podkreśla BGK. Bank wyjaśnia, że sformułowanie „posiadanie udziału własnego” oznacza zobowiązanie wnioskodawcy do wniesienia udziału własnego w realizację inwestycji, w tym do zapewnienia faktycznego dysponowania tymi środkami, nie później niż w dniu ogłoszenia postępowania zakupowego na realizację inwestycji.
W odniesieniu do oświadczenia o środkach publicznych BGK wskazuje, iż przez pojęcie „nie wnioskował” należy rozumieć trwające i nierozstrzygnięte postępowania dotyczące przyznania środków publicznych (w dowolnej formie) na pokrycie wydatków. – W odniesieniu do sformułowania „nie będzie wnioskował” BGK rozumie zobowiązanie wnioskodawcy aktualizujące się w sytuacji przyznania dofinansowania z programu na realizację inwestycji – zaznacza bank.
Przypomnijmy, że w ramach programu 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania otrzymają inwestycje z pierwszego priorytetu, czyli m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. W pierwszym naborze do rozdzielenia jest 20 mld zł. Pieniądze mają pomóc samorządom zrealizować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom i odbudować gospodarkę.
BGK zbiera wnioski JST. Po zakończeniu naboru bank przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Komisja przygotuje rekomendację dla premiera, a szef rządu zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Samorządowcy apelują, aby proces rozdzielania pieniędzy był transparenty. Program będzie finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.