Przypomnijmy, że projekt tzw. specustawy suszowej wprowadza przepisy pozwalające inwestorowi na „skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji” – przy zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź za ograniczenia praw do nieruchomości, z poszanowaniem praw podmiotów, którym przysługują prawa do tych nieruchomości.
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zaznacza jednak, że autorzy projektu nie uwzględnili specyficznych rozwiązań prawnych wynikających z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1073). W efekcie uchwalanie go w obecnym kształcie skutkowałoby możliwością wywłaszczenia działkowców i ich stowarzyszeń bez zapewnienia im odszkodowania. Organizacja wyjaśnia, że w projekcie proponując mechanizm ustalania odszkodowań dla osób posiadających prawa do nieruchomości wywłaszczanych pod inwestycje, nie wzięto pod uwagę szczególnych stanów prawnych występujących w ROD. Działkowcy, pomimo braku prawa własności lub użytkowania wieczystego, są właścicielami znajdujących się na niej naniesień i nasadzeń.