Stanowi on, że wnioski i rekomendacje z opracowanych MPA będzie należało uwzględniać w sporządzanych strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Kolejne rozwiązanie zakłada, że co najmniej 30 proc. pieniędzy zaplanowanych w ramach budżetu obywatelskiego będzie musiało zostać wydane na ochronę środowiska miejskiego. – Obowiązek ten będzie dotyczył tylko gmin o statusie miasta na prawach powiatu, które obecnie są zobowiązane do tworzenia budżetu obywatelskiego oraz do przeznaczenia na ten cel co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu – czytamy w założeniach.