Aglomeracje powyżej 20 tys. mieszkańców zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) – zakłada projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej. Trafił on właśnie do wykazu prac rządu.

Stanowi on, że wnioski i rekomendacje z opracowanych MPA będzie należało uwzględniać w sporządzanych strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Kolejne rozwiązanie zakłada, że co najmniej 30 proc. pieniędzy zaplanowanych w ramach budżetu obywatelskiego będzie musiało zostać wydane na ochronę środowiska miejskiego. – Obowiązek ten będzie dotyczył tylko gmin o statusie miasta na prawach powiatu, które obecnie są zobowiązane do tworzenia budżetu obywatelskiego oraz do przeznaczenia na ten cel co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu – czytamy w założeniach.
Ustawa ma rozwiązać problem zbyt małego zaangażowania mieszkańców w kwestie związane z ochroną środowiska miejskiego oraz niewystarczającej wysokości pieniędzy przeznaczanych na działania środowiskowe w miastach. Spodziewany efekt to m.in. wzrost powierzchni obszarów zieleni, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.
Miasta mają szukać rozwiązań opartych na przyrodzie, które pozwolą zaadaptować się do zmian klimatycznych i poprawić komfort życia mieszkańców. – Efektem będzie również przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom suszy oraz powodzi – podkreślono.
Ponadto doprecyzowane zostaną przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w obszarze analizy podatności przedsięwzięcia na zmiany klimatu. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów