Każda gmina musi na drodze uchwały określić wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dołączanej do niego deklaracji o wysokości dochodów. Do niektórych z nich zastrzeżenia mają wojewodowie.

Konieczność opracowania własnych formularzy to efekt wchodzącej w życie 1 lipca br. nowelizacji przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.). Przewiduje ona zmiany dotyczące m.in. osób uprawnionych do tego świadczenia, kryterium dochodowego oraz sposobu wyliczania dochodu rodziny. Jednocześnie w dodawanym do art. 7 ust. 1e znalazło się upoważnienie do wydania przez radę gminy uchwały, w której znajdzie się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających jego złożenie, podczas gdy do tej pory wspomniane druki były regulowane przez rozporządzenie Rady Ministrów. Co ważne, w art. 7 ust. 1c i 1d wskazane zostały elementy, które powinny zostać uwzględnione we wzorze wniosku oraz deklaracji.
Za dużo lub za mało informacji
Okazuje się jednak, że nie wszystkie samorządy sporządziły zgodne z przepisami druki, na co zwracają uwagę wojewodowie, którzy stwierdzają nieważność części zawartych w nich postanowień. Takie błędy pojawiły się np. w uchwale podjętej przez radnych Koluszek. W ich wzorze wniosku znalazła się rubryka, w której wnioskujący musi podać numer telefonu, natomiast w deklaracji został on zobowiązany do podania numeru PESEL swojego i członków rodziny. Wojewoda łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym z 26 maja br. (nr PNIK-I.4131.405.2021) uznał, że organ stanowiący nie miał do tego prawa, a wymóg podania wspomnianych danych nie znajduje swojego uzasadnienia w art. 7 ust. 1c i 1d, które zawierają zamknięty katalog elementów wniosku i deklaracji.
Niezgodne z prawem uzupełnienie uchwały o informacje, które nie są bezpośrednio wskazane w przepisach, wytknął również wojewoda śląski radnym gminy Gorzyce. W ich wzorze deklaracji znalazło się bowiem oświadczenie, w którym wnioskujący o dodatek musi podać, czy korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Tymczasem w rozstrzygnięciu nadzorczym z 4 czerwca br. (nr NPII.4131.1.601.2021) wojewoda podkreśla, że osoba ubiegająca się o dopłatę do czynszu jest obowiązana poinformować jedynie o wysokości dochodu swojego i członków rodziny, zaś ewentualne korzystanie z pomocy społecznej nie stanowi przesłanki warunkującej jej uzyskanie.
Naruszeniem przepisów jest nie tylko wprowadzanie do druków elementów, które nie są w nich wymienione, lecz także sytuacja, w jakiej któryś z nich zostanie pominięty. Taką nieprawidłowość stwierdził wojewoda podlaski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 15 czerwca br. (nr NK-II-4131.65.2021.ŁK) w sprawie uchwały podjętej przez radnych gminy Kołaki Kościelne. Tam z kolei we wniosku umieszczono jedynie miejsce na wpisanie przez wnioskodawcę imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, podczas gdy w art. 7 ust. 1c mowa jest także o numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy, która nie dysponuje numerem PESEL. W ocenie wojewody radni muszą uwzględnić w formularzu wszystkie elementy wymienione przez ustawodawcę i nie mogą ich modyfikować.
Niepotrzebne modyfikacje
Inny błąd, który wytykają organy nadzoru, jest związany z umieszczanym na deklaracji dochodowej oświadczeniem, w którym wnioskodawca swoim podpisem potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zawarcie zapisu o takiej treści wynika wprost z art. 7 ust. 2a ustawy, ale w niektórych uchwałach pojawia się on w zmodyfikowanym brzmieniu. Tak stało się w przypadku uchwały radnych gminy Lubawa, którzy w deklaracji użyli sformułowania, że osoba starająca się o dodatek oświadcza, iż została uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego. Wojewoda warmińsko-mazurski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 27 maja br. (nr PN.4131.198.2021) wyjaśnia, że klauzula przewidziana w art. 7 ust. 2a zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i tym samym rada nie mogła w deklaracji zamieścić innego postanowienia dotyczącego tego postanowienia.
Z kolei wojewoda wielkopolski jako nieprawidłowe traktuje wskazywanie we wzorach deklaracji podania wysokości dochodów za okres trzech miesięcy kalendarzowych (lub pełnych), poprzedzających dzień złożenia wniosku. Odwołuje się przy tym do art. 7 ust. 1 ustawy, posługującego się pojęciem trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, które nie muszą pokrywać się z okresem pełnych miesięcy kalendarzowych. Do tej pory z tego właśnie powodu zakwestionował on zapisy ponad 20 uchwał, przyjętych przez radnych m.in. Poznania, Wierzbinka, Kraszewic i Przemętu.
2066,99 zł tyle będzie od 1 lipca wynosić kryterium dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego osobę samotną
1550,24 zł to wysokość progu, jaka będzie obowiązywać na jedną osobę w rodzinie