Rada miejska gminy Pobiedziska podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której m.in. dokonano ustaleń dotyczących terenów ogrodów działkowych. Wojewoda ją jednak zaskarżył, gdyż jego zdaniem doszło do naruszenia przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stwierdził przede wszystkim brak określenia zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu w odniesieniu do terenów ogrodów działkowych oznaczonych na rysunku planu. Zauważył również naruszenie par. 8 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164, poz. 1587), zgodnie z którym na rysunku stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie go z tekstem planu.
Wojewoda wywodził w skardze, że lokalizacja ścieżki na gruncie rolnym, którym – w myśl przepisów ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) i rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 393) – są łąki trwałe, powoduje faktyczną zmianę przeznaczenia gruntu na cele nierolne. To z kolei wymagałoby na rysunku zastosowania dla tego terenu właściwego oznaczenia barwnego oraz wyodrębnienia obszaru liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu.