Tak, wójt powinien wydać taką decyzję, ale nie należy w niej zawierać zadłużenia z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Argumenty celowościowe, jak np. stan budżetu, nie mogą uzasadniać takich rozwiązań, organy władzy publicznej powinny bowiem działać na podstawie i w granicach prawa. Pozostaje więc dochodzenie zadłużenia podatkowego w części odsetkowej od właściciela nieruchomości.
Podatek od nieruchomości ma normatywne źródło w ustawie z podatkach i opłatach lokalnych, z której wynika zarówno przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania. Ze względu na zakres podmiotowy podatnikami są m.in. właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych. Ponieważ, co akcentuje się w orzecznictwie sądowym, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera definicji pojęcia „posiadanie”, należy odwołać się do definicji cywilnoprawnej. Zgodnie z nią posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada, jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 7 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Ol 51/19).