Takie skrócenie oczekiwania na bonusowe wolne przewiduje ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. poz. 803), która zacznie obowiązywać od niedzieli 30 maja br.
Inną istotną z punktu widzenia pracowników socjalnych zmianą jest podniesienie wysokości dodatku za pracę w terenie z 250 zł do 400 zł miesięcznie. Co więcej dodatek ten nie będzie mógł już być wliczany do kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i będzie przysługiwał wszystkim pracownikom, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe lub świadczą pracę socjalną poza ośrodkiem pomocy społecznej. Ponadto dla tej grupy pracowników ustawa określa ścieżkę awansu zawodowego, która będzie jednolita w całym kraju, oraz przyznaje im prawo do regularnych szkoleń (przynajmniej raz na dwa lata) podnoszących poziom bezpieczeństwa zawodowego w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.