Pracownik socjalny będzie mógł skorzystać z dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu trzech lat. Teraz takie uprawnienie zyskuje po pięciu latach.

Takie skrócenie oczekiwania na bonusowe wolne przewiduje ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. poz. 803), która zacznie obowiązywać od niedzieli 30 maja br.
Inną istotną z punktu widzenia pracowników socjalnych zmianą jest podniesienie wysokości dodatku za pracę w terenie z 250 zł do 400 zł miesięcznie. Co więcej dodatek ten nie będzie mógł już być wliczany do kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i będzie przysługiwał wszystkim pracownikom, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe lub świadczą pracę socjalną poza ośrodkiem pomocy społecznej. Ponadto dla tej grupy pracowników ustawa określa ścieżkę awansu zawodowego, która będzie jednolita w całym kraju, oraz przyznaje im prawo do regularnych szkoleń (przynajmniej raz na dwa lata) podnoszących poziom bezpieczeństwa zawodowego w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.
Ustawa wprowadza też specjalną procedurę przyznawania usług opiekuńczych w trybie pilnym, np. w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
– Czasem jest tak, że zebranie wszystkich informacji potrzebnych do wydania decyzji o przyznaniu usług oraz odpłatności zajmuje trochę czasu. Nowe przepisy pozwolą objąć wsparciem osobę starszą lub niepełnosprawną niezwłocznie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – mówi Urszula Kućma, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Jaśle.
Kolejna zmiana zawarta w ustawie z 15 kwietnia br. zakłada wykreślenie z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przepisu dotyczącego odpłatności za korzystanie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi z zajęć w środowiskowych domach samopomocy (ŚDS). Do tej pory było tak, że gdy ich dochód przekraczał 300 proc. kryterium dochodowego, płaciły miesięcznie kwotę stanowiącą 5 proc. dochodu osoby samotnej lub dochodu na osobę w rodzinie.
– W przypadku niektórych zainteresowanych opłata wynosiła powyżej 100 zł miesięcznie, więc było to duże obciążenie dla budżetów domowych ich rodzin. Były takie osoby, które z tego właśnie powodu rezygnowały w ogóle z uczęszczania na zajęcia w ŚDS. Dlatego dobrze, że przepis o odpłatności znika z ustawy – wskazuje Marta Dudka, kierownik działu realizacji pomocy MOPS w Ostródzie.
Dodaje, że dzięki zmianie przepisów nie tylko nie będą wydawane nowe decyzje o odpłatności, ale z dniem ich wejścia w życie wygasną też te do tej pory wydane. W efekcie od czerwca nikt już nie będzie płacił za pobyt w ŚDS, jeśli nie będzie on całodobowy (tutaj cały czas zostaje odpłatność w wysokości 70 proc. dochodu).
Ponadto na mocy ustawy z 15 kwietnia br. zostanie rozszerzony wykaz dochodów, które nie są wliczane do kryterium dochodowego. Na liście znajdą się trzy nowe pozycje: świadczenia przysługujące repatriantom, pomoc finansowa dla osób i rodzin przyznawana przez organy publiczne na cele związane z poprawą jakości powietrza oraz zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły.
Dodatkowo przesunięty będzie termin wejścia w życie zwaloryzowanych kryteriów dochodowych. Dotychczas zaczynały obowiązywać od 1 października roku, w którym ma miejsce weryfikacja (odbywa się co trzy lata). Natomiast teraz zmiana progów będzie funkcjonować od 1 stycznia następnego roku. Ponieważ w tym roku przypada termin weryfikacji kryteriów, to ich nowe kwoty będą miały zastosowanie nie od 1 października, ale 1 stycznia 2022 r.
Wreszcie ustawa zaostrza kary finansowe grożące za prowadzenie nielegalnego prywatnego domu całodobowej opieki. Wojewoda będzie mógł nałożyć na ich właścicieli sankcje w wysokości 10 tys. zł, 20 tys. zł lub 30 tys. zł – w zależności od liczby mieszkańców. Z 40 tys. zł do 60 tys. zł wzrośnie zaś kara dla podmiotu, który dalej prowadzi taką placówkę bez zezwolenia lub otworzył kolejną.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 30 maja 2021 r.