Takie uwagi przedstawiło Rządowe Centrum Legislacji (RCL) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry start”.
W swoim stanowisku podkreśla, że nowe przepisy są wydawane na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). Problem w tym, że jak wynika z treści zawartych w projekcie, podstawę do jego wydania stanowi art. 187a w brzmieniu nadanym przez nowelizację wspomnianej ustawy, nad którą wciąż trwają prace – obecnie po przyjęciu przez Sejm czeka bowiem na rozpatrzenie przez Senat. Dlatego, jak wskazuje RCL, nie ma możliwości wiążącego zaopiniowania projektu, który odnosi się do nieobowiązującego jeszcze stanu prawnego.