Przekształcenie obu jednostek w centrum dziecka i rodziny (CDR) zakłada przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dokument „Edukacja dla wszystkich”. Przewiduje on wprowadzenie nowego modelu pomocy rodzicom, którzy mają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub wymagające wczesnego wspierania rozwoju. W jego ramach w każdym powiecie ma powstać – poprzez przekształcenie PCPR i PPP – nowa instytucja, które będzie oferować im kompleksową pomoc. Jednak zdaniem RPS, która jest organem opiniodawczo-doradczym, działającym przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, jest to ruch na tyle rewolucyjny, że może być zagrożeniem dla funkcjonowania powiatowej i gminnej pomocy społecznej, w tym m.in. systemów wspierania i finansowania pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz interwencji kryzysowej.
Dlatego RPS w stanowisku przyjętym po ostatnim posiedzeniu zwraca się o wstrzymanie działań zmierzających do połączenia PCPR i PPP bez konsultowania tego z samymi zainteresowanymi. Jednocześnie rada domaga się włączenia do prac nad powołaniem CDR specjalistów i praktyków z zakresu pomocy społecznej, w tym swoich przedstawicieli.