Przekształcenie obu jednostek w centrum dziecka i rodziny (CDR) zakłada przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dokument „Edukacja dla wszystkich”. Przewiduje on wprowadzenie nowego modelu pomocy rodzicom, którzy mają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub wymagające wczesnego wspierania rozwoju. W jego ramach w każdym powiecie ma powstać – poprzez przekształcenie PCPR i PPP – nowa instytucja, które będzie oferować im kompleksową pomoc. Jednak zdaniem RPS, która jest organem opiniodawczo-doradczym, działającym przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, jest to ruch na tyle rewolucyjny, że może być zagrożeniem dla funkcjonowania powiatowej i gminnej pomocy społecznej, w tym m.in. systemów wspierania i finansowania pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz interwencji kryzysowej.
Dlatego RPS w stanowisku przyjętym po ostatnim posiedzeniu zwraca się o wstrzymanie działań zmierzających do połączenia PCPR i PPP bez konsultowania tego z samymi zainteresowanymi. Jednocześnie rada domaga się włączenia do prac nad powołaniem CDR specjalistów i praktyków z zakresu pomocy społecznej, w tym swoich przedstawicieli.
Przeciwko proponowanym przez resort edukacji zmianom protestuje też Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Zorganizowało specjalną akcję wysyłania przez dyrektorów PCPR pism do MRiPS oraz MEiN, wyrażających sprzeciw wobec działań, które będą w praktyce oznaczać likwidację tych instytucji. Stowarzyszenie wskazuje, że opracowywana koncepcja edukacji włączającej jest zagrożeniem dla sprawnie działającego systemu pomocy społecznej i wspierania rodzin, który jest skuteczny, dobrze zorganizowany oraz odpowiada na ich potrzeby.
Podobnie jak RPS, również Centrum apeluje, aby realizacja „Edukacji dla wszystkich” odbywała się we współpracy i konsultacjach z szeroko rozumianym środowiskiem. Dzięki temu mogą powstać rozwiązania, które będą oferować odpowiednią pomoc rodzinom z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi bez konieczności ingerencji w system pomocy społecznej. – Pisma do obu ministerstw wysłali dyrektorzy z ponad 200 na 380 powiatów, co bardzo wyraźnie pokazuje, jak duży jest niepokój co do przyszłości, zwłaszcza że z informacji, które do nas docierają, wynika, że CDR miałyby zacząć działać już od przyszłego roku szkolnego – mówi Mirosława Zielony, dyrektor PCPR w Koszalinie i wiceprzewodnicząca OSPiMOPR „Centrum”.