Nowelizacja wprowadzi możliwość powoływania w drodze ustawy młodzieżowych rad powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Uporządkuje zasady ich tworzenia, a także umocni te, które są w gminach. Obecnie bowiem zasady funkcjonowania młodzieżowych rad są opisane jedynie w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), do tego dość krótko i ogólnie. W ustawach o samorządzie powiatowym oraz województwa nie ma w ogóle takich regulacji. Część powiatów oraz województw zdecydowała się jednak powołać takie gremia aktami prawa miejscowego.
Zgodnie z przyjętą nowelą rady młodzieżowe mają być powoływane z inicjatywy: organu wykonawczego, jednej piątej ustawowego składu organu stanowiącego oraz środowisk młodzieżowych. Wniosek w tej sprawie będzie musiał zostać rozpatrzony w ciągu trzech miesięcy od daty jego złożenia.
– Zapobiegnie to blokowaniu inicjatyw dotyczących powoływania rad przez ciągłe niepoddawanie ich pod głosowanie – wskazuje Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, który jest inicjatorem ustawy.
Dodaje, że młodzieżowe rady zyskają także wiele nowych kompetencji, m.in. w zakresie inicjowania procedowania uchwał przez organ stanowiący, opiniowania projektów dotyczących młodych mieszkańców, udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych i rządowych strategii polityki wobec młodzieży oraz inicjowania własnych działań w tym zakresie. Młodzieżowi radni będą mieć odtąd wpływ na to, kto będzie ich opiekunem, jeśli samorząd zdecyduje się powołać taką funkcję. Urząd będzie też zobowiązany do pokrywania kosztów działań młodzieżowego ciała doradczego, a także zwrotu wydatków poniesionych przez radnego.
Młodzieżowe rady powiatów i sejmiki województw działające dotąd w niektórych samorządach na mocy aktów prawa miejscowego będą musiały dostosować swoje zasady pracy do nowych przepisów w ciągu sześciu miesięcy od ich wejścia w życie. Obecnie trwające kadencje takich ciał nie ulegną zmianie.
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez Sejm