W połowie 2019 r. wydaliśmy właścicielowi lokalu zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. Jednocześnie został dokonany wpis do księgi wieczystej o roszczenie uiszczenia opłaty przekształceniowej. Rok później mieszkanie zostało sprzedane. Nowy właściciel zwrócił się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość opłaty z tytułu przekształcenia i okres pozostały do jej spłaty. Czy gmina może zablokować uiszczenie opłaty jednorazowej, jeślipoprzedni właściciel miał długi w opłatach przekształceniowych?
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: ustawa o przekształceniu) takiej możliwości nie przewiduje. Co więcej, analiza regulacji skłania do wniosku, że gmina nie może tej kwestii (tj. długu poprzedniego właściciela) w ogóle rozstrzygać w przypadku wpłynięcia zamiaru uiszczenia tej opłaty przez nowego właściciela. Zgodnie z art. 7 ust. 7 ww. aktu właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Jej wysokość odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, o którym mowa w ust. 6 albo 6a. Właściwy organ w myśl art. 7 ust. 8 ustawy o przekształceniu informuje właściciela na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej oraz wysokości kwoty należnej do zapłaty – po uwzględnieniu lub udzieleniu bonifikaty – w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o przekształceniu po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Warto zauważyć, że żaden z cytowanych przepisów nie uprawnia, ani nie zobowiązuje gminy, by ta nowego właściciela informowała o istnieniu zaległości w uiszczaniu opłat przekształceniowych.