Przygotowanie raportów wynika z art. 11 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Zgodnie z nim dokument należy przedłożyć właściwemu wojewodzie, a w przypadku resortów czy centralnych urzędów administracji rządowej i urzędów państwowych – ministrowi ds. rozwoju regionalnego. Treść raportu musi też zostać umieszczona w biuletynie informacji publicznej danej jednostki lub – jeśli nie ma BIP – na jej stronie internetowej.
Aby ujednolić oraz usprawnić proces zbierania danych dotyczących dostępności, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało wzór formularza, który jest dostępny dla podmiotów publicznych za pośrednictwem portalu statystycznego GUS (PS GUS). Dzięki temu mogą one w łatwy, całkowicie elektroniczny sposób wypełnić raport. Formularz będzie aktywny tylko do 31 marca br. Do tego czasu dokument może być edytowany oraz uzupełniany o kolejne informacje. Można go też wygenerować w formie pliku PDF.