Zadania, których koszt obsługi ma zostać sfinansowany z Funduszu Pracy, wskazano w art. 15zzb–15zze tarczy antykryzysowej. I tak przykładowo art. 15zzb dotyczy dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników. Jak zaś wynika z ust. 1 tego artykułu, starosta może na podstawie zawartej umowy przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń, o ile ubiegający się o tego typu wsparcie odnotował spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Z kolei art. 15zzc dotyczy dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, ale niezatrudniającego pracowników.
Kłopotliwa kompetencja