Do wspólnych pojemników stojących na podwórku śmieci wyrzucają również pracownicy dwóch sklepów, mających siedzibę w naszej kamienicy. To głównie odpady owocowo-warzywne i kartony po artykułach spożywczych. Czy musimy mieć wspólne pojemniki? – pyta pani Karolina.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi tylko tyle, że samorząd musi zorganizować odbiór śmieci z terenów zamieszkałych, a sklepy, biura, lokale gastronomiczne do takich nie należą. Sprawy te na swoim terenie regulują rady gmin, uchwalając regulamin gospodarowania odpadami. Mają prawo wybierania i łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci w zależności od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość, od powierzchni nieruchomości, od ilości zużytej wody i za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa). Mogą też stosować ulgi albo dopłaty dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości.
Ustalając stawkę, biorą pod uwagę gęstość zaludnienia na danym obszarze gminy lub odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także to, czy śmieci wytwarzane są nieregularnie, np. sezonowo.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. sklepy, bary, szkoły) opłata zależy od liczby wykorzystanych pojemników ze śmieciami i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych w danej gminie. Przedsiębiorcy sami deklarują, ile pojemników miesięcznie potrzebują i według tego – zgodnie ze sposobem zbierania odpadów (segregowanie czy niesegregowanie) – płacą. Zawsze mogą zmienić zapotrzebowanie na większy pojemnik. Najlepiej, gdyby lokal użytkowy miał osobne pojemniki, wtedy łatwiej dopilnować, kto, co i gdzie wyrzuca. Gdy w budynku mieszkalnym jest np. wspólnota mieszkaniowa, często to jej zarząd w imieniu wszystkich mieszkańców i najemców składa deklarację i określa sposób zbierania odpadów, wtedy pojemniki są raczej wspólne. W każdym jednak momencie najemca sklepu może sam złożyć deklarację i korzystać z odrębnych pojemników, ważne tylko, by chciał i by znalazło się na nie miejsce.
Każda wspólnota i każdy właściciel muszą na swoim terenie pilnować segregacji, jeśli taki wybór został dokonany. Zawartość pojemników jest kontrolowana przez firmę odbierającą śmieci. Jeśli odpady – pomimo wyboru – nie będą segregowane, gmina wyda decyzję administracyjną o podwyższeniu opłaty do stawki jak za zmieszane.
Podstawa prawna
Art. 2, art. 5–6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 1399).