Tak wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348). Jedna z zawartych w nich zmian zakłada podniesienie dotacji, jaka przysługuje samorządom na pokrycie kosztów związanych z realizacją ustawy. Gminy od dawna wskazywały, że kwoty, które im się należą za poszczególne czynności wykonywane przy obsłudze KDR, są zbyt niskie i nie pokrywają faktycznych wydatków ponoszonych przez nie na ten cel (mimo że podlegają one corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji). I tak projekt, który trafił do konsultacji w październiku, wskazywał, że dotacja przewidziana na wydanie kart dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej wzrośnie z 14,21 zł do 23 zł. Co ważne, taką samą kwotę gmina miała otrzymać również w przypadku przyznawania KDR jedynie dla rodziców, którzy wychowali wcześniej minimum troje dzieci (teraz jest to tylko 5,58 zł, choć praca i czas potrzebne do rozpatrzenia takiego wniosku są podobne jak przy dotyczącym rodziny z dziećmi).
Taka zmiana oznaczałaby wzrost dotacji o prawie 62 proc. Jednak w styczniowej wersji projektu nowelizacji ustawy, który został przekazany do zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), wysokość podwyżki została obcięta – kwota ta ma wynosić 17 zł za wydanie karty dla członków rodziny wielodzietnej lub samych rodziców (wzrost o 19,6 proc.).
– Jest to o tyle zaskakujące, że nie wiadomo, dlaczego zdecydowano się na taki krok. Już ta pierwsza podwyżka nie była wystarczająca, a teraz okazuje się, że będzie jeszcze niższa – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń, członek komisji ds. społecznych Unii Metropolii Polskich.
Reklama
Natomiast na takim samym poziomie została utrzymana podwyżka pozostałych kwot przeznaczonych m.in. na wydanie duplikatu karty, stwierdzenie utraty prawa do jej posiadania oraz wyrobienie kolejnego dokumentu dla rodziny.
Co ciekawe, wspomniany zespół KWRiST opiniował już projekt ustawy na posiedzeniu w grudniu i wtedy wysokość proponowanej dotacji wynosiła jeszcze 23 zł. Natomiast z uwagi na wprowadzoną modyfikację zajmie się nim ponownie na posiedzeniu wyznaczonym na 22 stycznia br. Samorządowcy zapowiadają, że będą się na nim dopytywać, czym jest spowodowana ta zmiana.
Projekt przewiduje również, że karta w formie elektronicznej, czyli tzw. mKDR, będzie dostępna w ramach rządowej aplikacji Obywatel, a gminy nie będą już musiały przekazywać sprawozdań z danymi na temat kart, bo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej może je pozyskiwać bezpośrednio z systemu informatycznego SI KDR, którego używają do wykonywania zadań dotyczących KDR.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po konsultacjach