Trzy z plusem – taką ocenę można wystawić gminom za działania w zakresie odpadów komunalnych. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pozostało jeszcze wiele do zrobienia
Ustawa śmieciowa pod kontrolą. Co stwierdziły urzędy / Dziennik Gazeta Prawna
I to nie tylko przez samorządy, ale i przez ustawodawcę.
Przed samymi świętami dwie instytucje kontrolne: Najwyższa Izba Kontroli i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ogłosiły wyniki kontroli dotyczącej prawidłowości wprowadzenia nowych przepisów w sprawie odpadów komunalnych w życie.
Andrzej Jagusiewicz, główny inspektor ochrony środowiska, ocenił działania gmin w tym zakresie na trzy z plusem (w skali od 1 do 5).
Natomiast NIK, po kontroli wystąpiła przede wszystkim z wnioskiem do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Chodzi o:

doprecyzowanie formy i terminu sporządzania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi; wskazanie, że właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przy każdorazowej zmianie stawek opłat przez radę gminy; jednoznaczne doprecyzowanie pojęcia „właściciela nieruchomości”; ustawowe doprecyzowanie kwestii legalności powierzania odbioru odpadów komunalnych samorządowym zakładom budżetowym; ustawowe rozstrzygnięcie kwestii nadzoru nad uchwałami podejmowanymi przez rady gmin w zakresie gospodarki odpadami, w celu jednoznacznego wskazania, który z organów jest właściwy do kontroli ich legalności.

NIK zarekomendowała też samorządom szersze stosowanie systemu ulg prorodzinnych dla rodzin wielodzietnych. Spośród skontrolowanych gmin zaledwie 6 zaproponowało takie ulgi.
Ponadto izba już zapowiedziała, że w 2014 roku oceni, czy gminy odpowiednio często organizują wywóz śmieci oraz czy zapobiegają zaśmieceniu terenów niezamieszkałych. Szczególnie wnikliwie przyjrzy się też przetargom na gospodarowanie odpadami.
Poniżej w tabeli przedstawiamy zestawienie najważniejszych wyników obu kontroli, choć nie wszystkie badane elementy powielały się w obu przypadkach.
Dysponowaliśmy pełnym raportem sporządzonym przez NIK i tylko informacją opublikowaną przez GIOŚ