Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów muszą być zaliczane do dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które na swoim terenie mają te składowiska – twierdzą posłowie PO.
W tym celu przygotowali i skierowali do Sejmu projekt nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Zaproponowali usunięcie z art. 402 ust. 6 zdania trzeciego, które dotyczy wpływów z tego tytułu wówczas, gdy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami. Kwestionowany przez posłów przepis mówi o tym, że wpływy należne gminie stanowią w takim przypadku wyłączny dochód budżetu związku międzygminnego.
– Zaproponowane przez posłów zmiany zmierzają do przywrócenia stanu prawnego sprzed nowelizacji prawa ochrony środowiska, którą wprowadziła ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) – tłumaczy poseł Tadeusz Arkit (PO).
Po wejściu w życie noweli nie uległyby zaś zmianie zasady rozdziału wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Zasilałyby one w 50 proc. budżet gminy, a w 10 proc. powiatu. W razie zlokalizowania ich na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód byłby dzielony proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko.
Etap legislacyjny
Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej