Jeśli dana jednostka samorządu terytorialnego należy do związku międzygminnego, który zajmuje się zarządzaniem gospodarką odpadami komunalnymi, nie może ona samodzielnie wydawać uchwał regulujących kwestię śmieci – uznał wojewoda opolski.
Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą powołać do życia związek międzygminny w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Chodzi o możliwość współpracy m.in. w zakresie zorganizowania odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, przeprowadzenia przetargów na wybór przedsiębiorców wywożących śmieci i zawierania z nimi umów, tworzenia punktów selektywnej zbiórki, a także podejmowania przez organy związku wszystkich uchwał dotyczących gospodarowania odpadami, w tym również w sprawie wyboru metody naliczania i wysokości opłaty za śmieci pobieranej od mieszkańców.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą powołać do życia związek międzygminny w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami

Takiej kolei rzeczy nie zrozumiała jedna z opolskich gmin.
Od 2008 r. była członkiem związku międzygminnego „Czysty Region”, który realizował zadania publiczne w zakresie spraw śmieciowych przekazane mu przez zrzeszone samorządy. Zbliżająca się rewolucja w zarządzaniu odpadami nie skłoniła gminy do wystąpienia ze związku. Mimo to w tym samym czasie podjęła uchwałę w sprawie odbierania śmieci od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Miała obowiązywać od 1 lipca br.
„Od chwili przystąpienia do związku realizującego zadania gmin określone w ustawie rada miejska utraciła swoje kompetencje w tym zakresie na rzecz stosownych organów związku. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarowania odpadami przez gminę – członka związku stanowi naruszenie kompetencji związku, a uchwała taka nie może być uznana za prawnie ważną i wiążącą mieszkańców” – przypomniał jednak wojewoda i stwierdził, że uchwały tego typu są nieważne z mocy prawa, jako podjęte bez upoważnienia.
Jednocześnie zaznaczył, że jeśli gmina chce sama tak uregulować prawo miejscowe, by przygotować się do rewolucji śmieciowej, musi przejść stosowną procedurę związaną z wystąpieniem ze związku, która jest krok po kroku uregulowana w jego statucie.

ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego z 4 lutego 2013 r., nr NK.III.4131.1.7.2013.KN.