Gmina może ustanawiać przystanki komunikacji miejskiej jedynie przy tych drogach, którymi zarządza. Odejście od tej zasady może skutkować zakwestionowaniem decyzji przez organ nadzorczy.

Tak też się stało w przypadku rady gminy Gorzkowice i wojewody łódzkiego. Ten ostatni uznał za niezgodną z prawem uchwałę miejscowych radnych, w której wyznaczyli oni przystanki komunikacyjne dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego.

Decyzją lokalnych włodarzy autobusy komunikacji gminnej miały zatrzymywać się przy drogach należących do gminy, ale również powiatu i Zarządu Dróg Krajowych. A to błąd.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.), organizując komunikację, samorząd wyznacza lokalizację przystanków i dworców.

Musi to jednak robić uważnie, bo mogą się one znaleźć jedynie na tych drogach, których dana jednostka jest właścicielem lub zarządcą. W praktyce oznacza to sytuację, w której gmina – jeśli nie chce spełniać dodatkowych warunków – może stworzyć przystanki tylko na należących do siebie ulicach. Drogi krajowe czy powiatowe nie wchodzą w tym przypadku w grę.

„W ocenie organu nadzoru nie można przyjąć wyjaśnień udzielonych przez wójta gminy w ramach wszczętego postępowania nadzorczego, iż »przedmiotowa uchwała ma charakter ewidencyjny«, a w przyszłości podjęte zostaną działania zmierzające do zawarcia stosownych porozumień, na podstawie których gmina Gorzkowice podejmie zarząd nad przystankami, których nie jest właścicielem w dniu podjęcia przedmiotowej uchwały” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewody.

Co ważne, obecne regulacje nie zamykają całkowicie samorządowcom drogi do lokalizowania przystanków przy drogach innych niż gminne.

Jak słusznie zauważa organ nadzoru, jest to dopuszczalne, ale pod pewnymi warunkami. Radni mogą stworzyć przystanek dla swojej komunikacji przy innych drogach niż gminne, ale w chwili podejmowania uchwały w tej sprawie gmina w drodze różnego rodzaju porozumień musi już przejąć zarząd nad daną ulicą.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego z 6 listopada 2012 r., nr PKN-I.4131.1096.2012.