Rada miejska w Łaziskach Górnych określiła zasady obciążania służebnością przesyłu gminnych nieruchomości gruntowych. Uchwała rady przewidziała, że wysokość opłat z tytułu służebności określi burmistrz w drodze zarządzenia. Uchwała zbadana przez wojewodę śląskiego została uznana za niezgodną z prawem.
Wojewoda wskazał, że chociaż zgodnie z orzecznictwem (wyrok NSA w Warszawie, sygn. akt I SA 781/91) organ stanowiący gminy może w ramach zasad obciążania nieruchomości wskazać, że ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych ma charakter odpłatny, to jednak wysokość tych opłat ustalić już muszą strony zawierające umowę.
– I to od woli obu stron, a nie od władczej decyzji burmistrza, będzie zależało, w jakiej wysokości będzie określone wynagrodzenie za ustanowienie służebności, czy też w jaki sposób będzie ono uiszczane – stwierdził wojewoda.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego nr NP/II/0911/413/11.