Rodzaj odebranych odpadów i ich masę mają podawać w specjalnych sprawozdaniach przedsiębiorcy zajmujący się usługami komunalnymi.
Wynika to z projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Na specjalnych druczkach firmy mają podawać także masę odebranych śmieci oraz nazwę i adres instalacji, do której zostały one przekazane. Należy też wskazać, w jaki sposób zostały one zagospodarowane – np. spalone. W oddzielnych rubrykach przedsiębiorcy będą musieli podać szczegółowe dane o odpadach ulegających biodegradacji (np. resztki jedzenia, ścięta trawa, liście), a także masę takich odpadów przekazanych na składowiska. Przedsiębiorca będzie też musiał wpisać, ile takich śmieci przekazał do zagospodarowania w inny sposób, np. do biogazowni.
W sprawozdaniu firma będzie musiała podać liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrała odpady, a także tych, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości gminy. Sprawozdania będą musiały co kwartał trafiać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.