Wynika to z projektu rozporządzenia ministra środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Na specjalnych druczkach firmy mają podawać także masę odebranych śmieci oraz nazwę i adres instalacji, do której zostały one przekazane. Należy też wskazać, w jaki sposób zostały one zagospodarowane – np. spalone. W oddzielnych rubrykach przedsiębiorcy będą musieli podać szczegółowe dane o odpadach ulegających biodegradacji (np. resztki jedzenia, ścięta trawa, liście), a także masę takich odpadów przekazanych na składowiska. Przedsiębiorca będzie też musiał wpisać, ile takich śmieci przekazał do zagospodarowania w inny sposób, np. do biogazowni.

W sprawozdaniu firma będzie musiała podać liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrała odpady, a także tych, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości gminy. Sprawozdania będą musiały co kwartał trafiać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

– Już dziś takie sprawozdania są składane przez przedsiębiorców, ale gminy z tymi danymi nic nie robią – mówi Dariusz Matlak, prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami. Samorządy będą miały z kolei obowiązek raportować o tym, jak na ich terenie jest zorganizowana gospodarka odpadami komunalnymi, raz w roku: do 31 marca mają informować marszałków województw, ile odpadów trafiło do przetworzenia, a ile na wysypiska. Ministerstwo Środowiska, które przygotowało projekt, zaznacza, że obowiązki sprawozdawcze mają służyć pozyskaniu dokładnych informacji o tym, jak wygląda gospodarka odpadami. Wymagają tego unijne dyrektywy. Resort wskazuje, że rozporządzenie ma wejść w życie w pierwszym kwartale 2012 roku. Z tym że jakiekolwiek opóźnienie może narazić firmy na kary, skoro mają one składać sprawozdania na koniec miesiąca następującego po każdym kwartale (np. do końca kwietnia za pierwsze trzy miesiące). Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorca zapłaci 100 zł kary za każdy dzień spóźnienia ze sprawozdaniem. Jeżeli przygotuje je w pośpiechu i okaże się, że zrobił to nierzetelnie, zapłaci karę od 500 do 5 tys. zł.

Podstawa prawna

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 897).