Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku, nałożyła na samorządy obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przepisy te określają, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Czy przetarg jest zawsze konieczny i czy gmina może to zadanie zlecić własnej jednostce budżetowej?
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że ustawa nie dopuszcza innego niż przetarg sposobu wyboru podmiotu świadczącego te usługi. Nawet jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od mieszkańców, to konieczne jest przeprowadzenie ponownego przetargu, w którym zostanie wyłoniona nowa firma do świadczenia takich usług. Do czasu wyłonienia nowej firmy w przetargu (co wójt, burmistrz lub prezydent miasta musi uczynić niezwłocznie), gmina nadal ma zapewniać odbiór odpadów komunalnych. Dlatego Ministerstwo Środowiska wskazuje, że ustawa zawiera wyjątek pozwalający gminie zlecić odbieranie odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wójt, burmistrz, prezydent miasta może zlecić odbieranie odpadów komunalnych z pominięciem przetargu zarówno przedsiębiorcy prywatnemu, jak i jednostce budżetowej gminy, do czasu rozstrzygnięcia kolejnego przetargu.
Jak tłumaczy Ministerstwo Środowiska, gminna jednostka organizacyjna może świadczyć usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wcześniej musi jednak przekształcić się w spółkę prawa handlowego, aby móc startować w przetargu.
Podstawa prawna
Art. 6d ust. 1, art. 6f ust. 2 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 152, poz. 897).