Rada Gminy Pęcław podjęła uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie szamb i transport nieczystości ciekłych. Zdaniem wojewody niektóre postanowienia uchwały należy unieważnić, gdyż naruszyły przepisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), jak i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) – dalej u.u.c.p.g.
Wojewoda wskazał, że rada skorzystała z przyznanego jej mocą art. 7 ust. 3a u.u.c.p.g. upoważnienia. Rada na jego podstawie zobowiązana jest do określenia wymagań odnośnie do wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. Jednakże dodatkowe wymagania w tym zakresie określa rozporządzenie ministra środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. nr 5, poz. 33). Rozporządzenie to nie zostało jednak znowelizowane i zgodnie z nim to nie rada gminy może określać te wymagania, lecz wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Wojewoda stwierdził też, że rada gminy bezprawnie określiła w załączniku do uchwały, że przedsiębiorca ubiegający się tylko o zezwolenie na opróżnianie szamb i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną poprzez okazanie umowy. Zdaniem wojewody na etapie ubiegania się dopiero o udzielenie zezwolenia rada nie powinna wymagać od przedsiębiorców posiadania zawartych już umów.