Wydłuży się lista gmin mogących korzystać z uproszczonych procedur odbudowy i rozbiórek obiektów zniszczonych w wyniku działania powodzi, wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych lub pożarów.
Komitet Stały Rady Ministrów zaopiniował pozytywnie projekt nowelizujący rozporządzenia prezesa RM. Przewiduje on dopisanie do tej listy 185 gmin dotkniętych działaniem żywiołów oraz 39 gmin, na terenie których występowało osuwanie się ziemi. Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu poszkodowane jednostki nie będą musiały zgłaszać wójtowi, staroście lub inspektorowi nadzoru budowlanego zamiaru odbudowy znacznej części infrastruktury. Nie trzeba będzie zgłaszać odbudowy obiektów o kubaturze mniejszej niż 1 tys. m sześc. i niższych niż 12 m nad poziomem terenu. Samorządy nie będą także musiały ubiegać się o pozwolenie na odbudowę tej części infrastruktury.
Skróci się czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę w przypadku większych obiektów. Organ wydający taką decyzję będzie to musiał uczynić w trybie natychmiastowym, najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku. Gminy będą mogły się ubiegać o przyznanie dodatkowych środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów odbudowy.
W przypadku masowych osunięć ziemi gminy będą mogły stosować szczególne zasady zagospodarowania terenów. Rozporządzenie pozwoli im wprowadzić na zagrożonym obszarze zakaz odbudowy zniszczonych obiektów i budowy nowych. Nieruchomości te zostaną pozbawione funkcji budowlanej, natomiast budowle, które się na nich znajdowały, zostaną przeniesione zgodnie z miejscowym planem odbudowy. Gmina wyznaczy dla nich nowe miejsca budowy.