Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli roboty budowlanej, wykonanej na terenie gminy w ramach zamówienia publicznego, jest wójt. Przepisy nie upoważniają rady gminy do prowadzenia takiej kontroli.
Uchwałę w sprawie przeprowadzenia badania jakości robót wykonanych w ramach zamówienia publicznego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” podjęła Rada Gminy Płaska. Wojewoda podlaski stwierdził jednak nieważność tej uchwały, uznając, że została ona podjęta z naruszeniem prawa.

Upoważnienie rady

Rada gminy wywiodła upoważnienie do podjęcia uchwały z treści art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.). Stanowi on, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Zdaniem organu nadzoru nie upoważnia to jednak rady gminy do podjęcia uchwały w każdej sprawie, którą uzna za należącą do jej właściwości. Podobne stanowisko zajmują sądy administracyjne, w orzecznictwie których utrwalony jest pogląd, że norma kompetencyjna, zawarta w art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, nie może sama w sobie stanowić podstawy do podjęcia przez radę gminy uchwały. Uprawnienie to musi wynikać z przepisu szczególnego, np. art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia 2006 r., sygn. akt. II OSK 939/05, NZS 2006/4/76).

Podział kompetencji

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadza podział kompetencji pomiędzy organami gminy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 tej ustawy organem wyznaczonym do gospodarowania nim jest wójt. Jako organ wykonawczy gminy podejmuje on wszelkie konieczne decyzje gospodarcze dotyczące gminnego majątku i to bez uzyskania zgody rady gminy.
Wyjątek stanowią sprawy wymienione w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, które zostały zastrzeżone do kompetencji rady. Nie należą do nich jednak kwestie dotyczące ustawy o zamówieniach publicznych.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego NRNK-II.4131.2.121.2011.AŁ.