Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli roboty budowlanej, wykonanej na terenie gminy w ramach zamówienia publicznego, jest wójt. Przepisy nie upoważniają rady gminy do prowadzenia takiej kontroli.
Uchwałę w sprawie przeprowadzenia badania jakości robót wykonanych w ramach zamówienia publicznego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” podjęła Rada Gminy Płaska. Wojewoda podlaski stwierdził jednak nieważność tej uchwały, uznając, że została ona podjęta z naruszeniem prawa.

Upoważnienie rady