Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) „na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych”. Niestety zbyt ogólne brzmienie tego przepisu powoduje sporo problemów w prawidłowym ustaleniu treści uchwały dotyczącej gratyfikacji radnych – ustawa bowiem nie wspomina nic o potrąceniu diety, gdy radny nie wykonuje swoich funkcji. W kontekście obecnej – pandemicznej – rzeczywistości wątpliwości te nabierają większego znaczenia. Chodzi tu o to, czy radnemu należy potrącać dietę w sytuacji, gdy z uwagi na chorobę lub odosobnienie związane z kwarantanną (albo izolacją) nie realizuje czynności związanych z mandatem? W sprawach o podobnym zakresie sądy jednolicie wskazywały, że tak. Judykatura jest jednak podzielona co do tego, jak dokonać pomniejszenia – czy należy zrobić to ryczałtowo czy kwotowo?

Definicja

Pojęcie diety nie zostało wprost zdefiniowane w przepisach. W orzecznictwie podaje się, że należy je rozumieć potocznie – jako pieniądze przeznaczone na koszty utrzymania pracownika w podróży służbowej, a także wynagrodzenie dzienne dla osób pełniących funkcje społeczne, np. parlamentarzystów czy radnych. Przy czym przyjmuje się, że dieta oznacza zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji, co przemawia za jej kompensacyjnym charakterem (wyrok WSA w Warszawie z 29 listopada 2019 r., sygn. akt II SA/Wa 1259/19).