Z 11,60 zł do 16 zł wzrośnie koszt upomnienia zobowiązanego. Zostaną też określone informacje, które trzeba będzie podawać we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej. Wynika to z dwóch projektów rozporządzeń ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, które znajdują się w konsultacjach.
Projekt rozporządzenia o wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej określa nową wysokość kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, które obciążają zobowiązanego. Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu tłumaczy, że kwota ta nie była zmieniana od 2015 r.
Przez te pięć lat wzrosła natomiast cena doręczenia przesyłki poleconej (z 4,20 zł do 5,90 zł) i materiałów (papier, koperty, tonery), wzrosły też wynagrodzenia pracowników obsługujących wierzycieli. Stąd konieczność podwyżki do 16 zł. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie dziewięciu miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
W drugim projekcie podany został szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej. Konieczność ich określenia wynika ze zmiany trybu ponownego wszczęcia tej egzekucji wprowadzonej nowelizacją z 4 lipca 2019 r. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.).
Resort przypomina w uzasadnieniu do projektu, że organem egzekucyjnym właściwym do ponownego wszczęcia postępowania może być inny organ niż ten, który umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności. W przypadku takiej zmiany nowy organ nie będzie dysponował wiedzą o przebiegu i przyczynach umorzenia postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel poinformuje ten organ egzekucyjny o istotnych okolicznościach mających wpływ na ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej we wniosku. Rozporządzenie ma wejść w życie od 20 lutego 2021 r.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w konsultacjach