Już wkrótce przeciętny, miesięczny dochód osoby ubiegającej się o wsparcie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w gminie będzie liczony w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, a nie jak dotąd – na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Pod uwagę będzie brany uśredniony dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskany we wskazanym roku kalendarzowym.
Dotychczasowy sposób liczenia dochodu był oparty o art. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133). Zgodnie z nim dochodem były wszelkie przychody, ale łącznie z podatkiem (czyli dochody brutto) po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wliczało się więc:
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • dodatku energetycznego;
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej przysługującej działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanych z powodów politycznych;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
 • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Po wejściu w życie noweli ustawy termomodernizacyjnej do uzyskania wsparcia na działania związane z likwidacją czy wymianą źródła ciepła dochód będzie wyliczany inaczej – w oparciu o ustawę z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111), czyli generalnie dochody netto.
Wyróżnia ona trzy rodzaje dochodów:
1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2. dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
3. dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. ramka 1

Ramka 1

Jakie dochody nieopodatkowane należy wliczyć do kryterium dochodowego według ustawy o świadczeniach rodzinnych?
Na dochód gospodarstwa domowego składają się również:
renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na tych samych zasadach;
świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;
• dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
• świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub ZSRR;
• ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów;
• zagraniczne renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945;
• zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
• środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe;
• należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie kodeksu pracy;
• należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych;
• należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód;
• dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne;
• alimenty na rzecz dzieci;
• stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom;
• nieopodatkowane kwoty diet otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
• należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób;
• dodatki za tajne nauczanie określone w Karcie nauczyciela;
• dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych;
• ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP;
• świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
• dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
• dochody uzyskiwane za granicą RP, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
• renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
• zaliczka alimentacyjna określona w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
• świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
• pomoc materialna o charakterze socjalnym określona w ustawie o systemie oświaty;
• stypendium doktoranckie, stypendium socjalne, stypendium dla niepełnosprawnych, zapomoga oraz stypendium rektora oraz stypendia finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego wymienione w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
• kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
• świadczenie pieniężne określone w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
• świadczenie rodzicielskie;
• zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
• stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków UE;
• przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. ©℗

Rola samorządu

Zgodnie z nowelizacją gmina będzie zobowiązana do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji części dochodów drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra rodziny, lub drogą pisemną:
 • od organów podatkowych lub ministra finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych;
 • z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności;
 • drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej;
 • z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.
Uzyskane z rejestrów dane dotyczą dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym i zawierają dane o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku, a także kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym o wysokości należności od poszczególnych płatników i okresach ich opłacania. ramka 2

Ramka 2

Ulga na dzieci
Zgodnie z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć od podatku ulgę z tytułu wychowywania dzieci. Przy niskich dochodach może być ona wyższa niż obliczony podatek dochodowy. W tej sytuacji podatnikowi przysługuje wsparcie stanowiące różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym, którą to urząd skarbowy przelewa na konto podatnika lub jego współmałżonka. Takie wsparcie nie będzie wliczane do dochodu mieszkańca chcącego skorzystać z programu „Stop smog”. ©℗

Dochody konkubenta

W sposobie obliczania dochodów zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz uzyskiwania dochodów wnioskodawców drogą elektroniczną lub pisemną gminy mają już doświadczenie – stosują ten system przy przyznawaniu – uzależnionych od wysokości dochodu – zasiłków rodzinnych. Próg dochodowy na przedsięwzięcia niskoemisyjne jest wyższy niż kryterium uprawniające do zasiłków rodzinnych, więc gmina będzie musiała obliczać dochody osób, których nie ma w dotychczasowych bazach danych, tj. bezdzietnych oraz tych, którzy nie ubiegali się o zasiłki rodzinne.
Istotną zmianą dla gmin w tym zakresie jest także zdefiniowanie osób, których dochody należy uwzględnić. Otóż przy przyznawaniu zasiłków rodzinnych brane są pod uwagę zarobki tylko osób wchodzące w skład rodziny, tymczasem przypadku wnioskowania o wsparcie z programu „Stop smog” należy wziąć pod uwagę też dochody osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Niekoniecznie muszą to być osoby ze sobą spokrewnione. Nowelizacja ustawy termomodernizacyjnej wprowadziła bowiem definicję gospodarstwa domowego. Zgodnie z nią jednoosobowym gospodarstwem domowym jest osoba fizyczna samotnie mieszkająca i gospodarująca; zaś wieloosobowym – osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące. O ile w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego nie uwzględnia się np. konkubenta wnioskodawcy, jego teściów czy też wspólnie zamieszkujących dzieci powyżej 25. roku życia, a także dzieci pełnoletnich posiadających własne dzieci, o tyle w przypadku ubiegania się o wsparcie z programu „Stop smog” należy wliczyć wszystkie te wspólnie gospodarujące osoby do jednego gospodarstwa domowego.
Co ważne, osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym wskazuje wnioskodawca w oświadczeniu. Przy czym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami gmina ma prawo do weryfikacji tych danych. W tym celu może wykorzystać posiadane informacje uzyskane np. podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzonego na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, albo zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o informacje uzyskane w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Nie mogą być one robione wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku.

Konieczne dodatki

Znowelizowana ustawa o wpieraniu termomodernizacji nie określa listy załączników do wniosku, odsyłając również w tym zakresie do stosowania przepisów art. 23 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 lit. f ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Są to:
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku;
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.
W zależności od terminu złożenia wniosku w ramach programu „Stop smog” uwzględnia się dochody z:
 • przedostatniego roku kalendarzowego – dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – dochody (np. dla wniosku z 30 marca 2021 r. będzie to rok 2019);
 • dochody z ostatniego roku kalendarzowego – dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku (np. dla wniosku z 18 sierpnia 2021 r. będzie to 2020 r., dla wniosku z 15 grudnia 2020 r. – 2019 r.).
W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie – w drodze obwieszczenia – przez ministra rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski w terminie do 1 sierpnia każdego roku.
W przypadku ustalania dochodów z 2019 r. należy wziąć pod uwagę obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 677).
Z kolei przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa GUS – zgodnie z ostatnim obwieszczeniem z 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł (jest to dochód roczny).
wAŻNE Rada gminy określa w drodze uchwały regulamin realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy termomodernizacyjnej może ustanowić w nim inny niż przewidziany w art. 11d ust. 7d sposób weryfikacji dochodów gospodarstw domowych wnioskodawcy.

weryfikacja dochodu – odpowiedzi na pytania

▶ W jaki sposób gmina ma ustalić dochód wnioskodawcy w przypadku awarii systemu teleinformatycznego?
Zgodnie z art. 23b ust. 4 i 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych należy te dane uzyskać w drodze pisemnej wymiany informacji z organami podatkowymi, emerytalno-rentowymi oraz podmiotami prowadzącymi rejestry publiczne, które przekazują te informacje nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku od gminy. Jeśli ten sposób zawiedzie – wyłącznie z przyczyn nieleżących po stronie gminy – należy wezwać wnioskodawcę do dołączenia odpowiednich informacji lub zaświadczeń.
▶ Co zrobić, jeśli mieszkaniec złoży wniosek niekompletny albo nieprawidłowo wypełniony?
Gmina powinna wezwać go do poprawienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów gmina przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
▶ Jaką gmina ma podstawę prawną do żądania od innych instytucji danych o dochodach wnioskodawcy?
Zarówno osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, jak i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania na żądanie gminy wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który został wymieniony jako stosowany w procesie przyznawania wsparcia w art. 11d ust. 7d ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów po nowelizacji z 20 października 2020 r.
▶ W jaki sposób ustalić dochód z gospodarstwa rolnego, jeśli zostało ono wydzierżawione?
Co do zasady do dochodu z powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę – dochód należy policzyć w oparciu o obwieszczenie prezesa GUS dotyczące hektarów przeliczeniowych. Wyjątek stanowią te grunty, które zostały oddane w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wówczas dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. Gmina posiada odpowiednie dane we własnych zasobach, bo taka umowa podlega zgłoszeniu do prowadzonej przez nią ewidencji gruntów.
▶ Czy przepisy przewidują wzór oświadczeń o dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawcy albo o posiadanych przez niego środkach i zasobach majątkowych?
Delegacja ustawowa ogranicza się jedynie do upoważnienia ministra klimatu do wydania rozporządzenia w sprawie oświadczenia zawierającego informacje o środkach i zasobach majątkowych. Rozporządzenie to jest obecnie na etapie konsultacji. Nie przewidziano jednolitej formy oświadczeń zawierających dane dotyczące dochodów, odsyłając jedynie w tym zakresie wprost do niektórych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.
▶ Czy gmina może zastosować wydane do programu „Czyste powietrze” rozporządzenie ministra klimatu z 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia dla określenia dochodu po wejściu w życie noweli ustawy termomodernizacyjnej?
Nie, wskazane rozporządzenie nie ma zastosowania do weryfikacji dochodu osób ubiegających się o wsparcie ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, określone na podstawie ustawy termomodernizacyjnej. Nie zmieni się to także po wejściu w życie nowelizacji. Ustawa ta zawiera własne regulacje dotyczące dokonywanej samodzielnie przez gminy weryfikacji dochodu przedstawionego w oświadczeniu osoby ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia niskoemisyjnego wraz z innymi dodatkowymi instrumentami w tym zakresie, zaczerpniętymi przede wszystkim z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
▶ Czy przy obliczaniu dochodów gospodarstwa domowego uwzględnia się – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych – dochód utracony lub uzyskany po roku, z którego dochody będą przesłanką do udzielenia wsparcia wynikającego z ustawy termomodernizacyjnej?
Nowelizacja ustawy termomodernizacyjnej odsyła do stosowania w zakresie postępowania o wsparcie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych do wybranych artykułów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wśród nich nie został wymieniony art. 3 pkt 23 i 24, mówiące o dochodach utraconych oraz uzyskanych.
▶ Czy do wspólnego gospodarstwa domowego wlicza się osoby, które co do zasady zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym, ale obecnie przebywają np. w domach poprawczych, więzieniach, hospicjach i domach pomocy społecznej, a pobyt w tych placówkach ma charakter długotrwały?
Jeżeli są to członkowie gospodarstwa domowego wnioskodawcy, przebywający z jakichś powodów poza miejscem zamieszkania, ale nadal wchodzący w jego skład, to nie należy ich pomijać w wypełnianiu żądania o wydanie zaświadczenia. Czas pobytu nie ma znaczenia.
we współpracy z NFOŚiGW i Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii
„Czyste powietrze” – program bezpośrednio dla mieszkańców
Oprócz wsparcia dla osób o niskich dochodach w ramach „Stop smog” funkcjonuje także program „Czyste powietrze”. Został on podzielony na dwie części, pierwsza – dla osób kwalifikujących się do podstawowego poziomu dofinansowania, których dochód roczny nie może przekroczyć 100 tys. zł (brany jest pod uwagę dochód wyłącznie wnioskodawcy), i druga – dla osób kwalifikujących się do podwyższonego poziomu dofinansowania, przy którym brany jest pod uwagę przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy potwierdzany, zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1565), zaświadczeniem wydanym przez gminę. Dochód w tym przypadku nie może przekroczyć 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dodatkowo, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód wnioskodawcy za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach (do 31 lipca 2021 r. będzie brana pod uwagę minimalna płaca za 2019 r. – 2250 zł, a od 1 sierpnia 2021 r. minimalna płaca za 2020 r. – 2600 zł). 2 października 2020 r. minister klimatu wydał rozporządzenie w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1713), które stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 411 ust. 10s prawa ochrony środowiska. Takie zaświadczenie musi uzyskać osoba, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkiego funduszu, w tym w ramach programu „Czyste powietrze”.
Wspomniane wyżej przepisy prawa ochrony środowiska po zmianie dokonanej ustawą z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1565), która weszła w życie 1 października 2020 r., stanowią, że obowiązek wydania tego zaświadczenia dotyczy jedynie osób ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania z części 2 programu „Czyste powietrze”.