Rząd będzie przez następne pięć lat dofinansowywał zakładanie placówek dziennego pobytu dla osób starszych. Przeznaczy na ten cel 300 mln zł, a co ważne, wzrośnie wysokość przyznawanych samorządom dotacji.
Pierwotnie program „Senior+” został rządową uchwałą ustanowiony na lata 2015–2020. Teraz w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się zapowiedź projektu nowej uchwały, która będzie obowiązywać w latach 2021–2025. To oznacza, że samorządy będą dalej mogły wnioskować o pieniądze na założenie domu lub klubu „Senior+” (przebudowę lub remont budynku oraz na jego wyposażenie), a także o dofinansowanie do bieżących kosztów utrzymania działających już placówek. Jest to o tyle istotne, że ponad 60 proc. gmin i powiatów, które w poprzednich latach skorzystały z programu, deklaruje, że nie jest przygotowana do finansowania tych placówek ze środków własnych w dłuższym czasie.
Jednocześnie zmianie mają ulec niektóre z dotychczas obowiązujących przepisów. Wśród nich m.in. te dotyczące wysokości wsparcia. Obecnie dotacja na uruchomienie domu „Senior+” wynosi 300 tys. zł, a klubu „Senior+” 150 tys. zł. Te kwoty od przyszłego roku mają wzrosnąć do odpowiednio 400 tys. zł oraz 200 tys. zł, co ma zwiększyć zainteresowanie samorządów. Natomiast wysokość miesięcznego dofinansowania do pobytu jednej osoby w domu „Senior+”, będzie wynosić 400 zł, a więc będzie o 100 zł wyższa. Nie zmieni się zaś dotacja na jedną osobę korzystającą z klubu „Senior+” i będzie to 200 zł.
Kolejna nowość jest związana z minimalnym standardem, jaki mają zapewniać placówki. Teraz do wymagań obligatoryjnych dla domu należy posiadanie pokoju pielęgniarskiego, a w nowej uchwale takie pomieszczenie będzie fakultatywne. Ponadto określona zostanie minimalna powierzchnia przypadająca na jedną osobę starszą, która będzie wynosić 5 mkw. Dopuszczalne będzie również zatrudnianie w nich stażystów. Z kolei w przypadku klubu ustalona zostanie minimalna liczba godzin, przez którą będzie on świadczyć usługi – co najmniej 20 tygodniowo.
Zmodyfikowane będą regulacje odnoszące się do kryteriów oceny składanych przez samorządy ofert, a urzędy wojewódzkie otrzymają dodatkowe środki na zatrudnienie osób zajmujących się obsługą programu.
Do końca 2019 r. dzięki programowi powstały 773 domy i kluby „Senior+”, a kolejne 191 ma zostać utworzonych w tegorocznej edycji.