Dopiero 29 sierpnia mija termin złożenia bilansu skonsolidowanego przez zarządy miast i gmin do RIO. W tym roku został on przedłużony o 60 dni.
Przypomnijmy, że złożenie bilansu skonsolidowanego do regionalnej izby obrachunkowej odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują swoje skonsolidowane bilanse w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zazwyczaj robiły to do 30 czerwca, ale w tym roku termin ten został przedłużony o 60 dni.
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. Informacje w skonsolidowanym bilansie jednostki samorzadu terytorialnego mogą być wykazywane z większą szczegółowością niż określona w tym załączniku, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Ponadto zarząd sporządza bilans skonsolidowany, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości, przy założeniu, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego. Metodę konsolidacji należy dostosować do sposobu sprawowania przez jednostkę samorzadu terytorialnego kontroli nad jednostką podrzędną.
Taka decyzja w zakresie wyboru metody konsolidacji należy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu lub województwa. Najlepiej, aby zostało to zapisane w przepisach wewnętrznych jednostki w sprawie sporządzania jej bilansu skonsolidowanego. Można wybrać np. konsolidację metodą pełną – którą należy stosować w stosunku do jednostek zależnych lub konsolidację metodą proporcjonalną – którą stosuje się do jednostek współzależnych niebędących spółkami (a więc związków komunalnych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych).
Skonsolidowany bilans podpisują zarząd i skarbnik. Sprawozdanie finansowe w przypadku zarządu wieloosobowego podpisują wszyscy członkowie zarządu.
Podstawa prawna
• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 342)
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
• rozporządzenie ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570)